======== ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI ========

Lưu ý:
- Các ô đánh dấu (*) là các ô bắt buộc điền thông tin.
- 01 thí sinh chỉ được đăng ký với duy nhất 01 số điện thoại.

Họ và tên (*)

Ngày tháng năm sinh (*)

Định dạng: ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy)

Số điện thoại (*)

Chỉ nhập số, không nhập các ký tự khác

Đảng bộ/Đơn vị (*)

Chi bộ

 

Địa chỉ liên hệ (*)