Đảng bộ / Đơn vị

Chi bộ

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐẢNG THAM GIA HỘI THI

(Đơn vị tính: lượt)
STT ĐẢNG BỘ / ĐƠN VỊ TỔNG
ĐĂNG KÝ
TỔNG SỐ
ĐẢNG VIÊN
ĐÃ LÀM BÀI THI CHƯA LÀM BÀI THI
ĐẠT CHƯA ĐẠT
... Chức năng đang cập nhật ...