Lưu ý: - Các ô đánh dấu (*) là các ô bắt buộc điền thông tin.

Số báo danh/Số điện thoại (*)

Số điện thoại chỉ nhập số, không nhập các ký tự khác

 

======== THÔNG TIN THÍ SINH ========

... không tìm thấy dữ liệu trong hệ thống ...

======== KẾT QUẢ BÀI THI =========

... không tìm thấy dữ liệu trong hệ thống ...
Lưu ý: Nếu thí sinh đã làm bài thi 01 lần thì được quyền thi lại lần thứ 2. Hệ thống sẽ ghi nhận bài thi có điểm thi cao nhất.